Финанси

Управлението на финансите е едно от най-големите достойнства на Prim™. Този модул ви дава цялостна картина за паричните потоци и наличности в компанията и е мощно средство за оптимизиране на разходите, анализ и повишаване на приходите, както и за управление на вземанията и задълженията.

CRM Продажби Склад и Логистика Финанси BI

Мощен инструмент за следене на фирмените финанси

Финансовият модул е изключително гъвкав и позволява много различни гледни точки - от детайлни справки за всяко отделно движение на пари от и към компанията, до бизнес анализи за различни времеви периоди, региони, фирмени подразделения или типове дейности, които дават обща картина за тенденциите в дейността. След внедряването на Prim™, този модул ще се превърне в най-мощния инструмент за сравнение на резултатите от фирмената дейност с вашите дългосрочни бизнес цели, както и за корекции по дейността, ако това е необходимо.

Модул Финанси предоставя възможности за бизнес анализи и позволява предварително да дефинирате специфичните начини, по които искате да бъдат представяни данните. Освен стандартните параметри, вие можете сами да измислите и да дефинирате произволни допълнителни аналитичности, достигайки до детайли като приходите от всеки отделен щанд или служител, или пък разходите според типовете горива, използвани в автомобилния парк, или видовете комуникационни услуги.

Cost и Profit центрове

За амбициозните бизнеси с ресурс за въвеждане на детайлна финансова информация сме предвидили възможност за водене на приходите и разходите и по COST центрове. Това ще ви помогне по-добре да планирате и контролирате дейността си и да запушите навреме всякакви "пробойни", които може да съществуват във финансите ви.

Финансови документи

Модулът управлява цялото движение на финансови документи, създадени от служителите - проформи, касови бонове, фактури и др., както и движението по банковите сметки на фирмата, данъци, изплатени аванси и др.

С различни възможности за автоматично генериране на финансовите документи, той се превръща в своеобразна част от екипа ви, спестявайки ценно време на служителите и е предпоставка за бърз и контролиран растеж на дейността.

Парични потоци

Модулът управлява в пълна степен финансовите потоци в комапанията. Това ви позволява да настроите фино дейността си с цел увеличаване на ликвидността на компанията на ежедневна база. Аналитичната информация за паричните потоци е достъпна за мениджмънта от всяка една точка, даваща точна информация за наличности във всеки един момент и е ценен помощник при вземане на бързи решения, независимо на какво разстояние от офиса се намирате.

Управление на вземанията

Управлението на вземанията също е силно застъпено, като ясно се разграничават вземанията, чийто срок на плащане все още не е минал от просрочените и трудно събираемите вземания, при които забавянето е значително. Можете също така да видите как са се променяли вземанията и задълженията в исторически план.

Интегрирани финанси

Импорт на банкови извлечения

Импортът на банковите извлечения може да спести усилията на цели отдели от служители. Специален алгоритъм на самообучение прави импорта на банкови извлечения все по-точен и ефективен с течение на времето.

Интеграции с платежни системи

В Prim™ имаме интеграция с множество различни локални и международни методи за разплащане - ePay, PayPal, Paysera, Braintree, Molliе, отложените плащания на спедиторските фирми и др. Част от интеграциите правят възможна автоматична проверка дали дадено плащане е успешно, което спестява труда на множество служители и прави сделките ви сигурни.

Интеграция със счетоводни системи

В Prim™ сме реализирали интеграция с популярни счетоводни системи, които да предотвратят двойното въвеждане на информация. В enterprise решенията ни предлагаме и възможност за работа в собствен счетоводен модул, при който цялата оперативна счетоводна дейност е максимално автоматизирана.

СУПТО по Наредба 18

Prim™ отговаря на всички изисквания за софтуери за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Наредбата засяга всички юридически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България, на които в своите търговски обекти (ТО) е налице задължение за издаване на касов бон - при плащане в брой и/или с карта чрез ПОС терминал (подробностите, относно обхвата, може да намерите в чл.3, ал.1 от наредбата).

Демо версия на Prim.bg

Най-добрият начин да се запознаете с възможностите на Prim.bg като СУПТО система е да я видите в действие! Заредена с условни данни, в пълната и функционалност, без ограничения.